Obchodní podmínky

Obchodní podmínky PYROFANS.cz

Obsah:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. CENY
3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
4. ÚHRADA ZBOŽÍ
5. VZNIK KUPNÍ SMLOUVY
6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
8. VÝMĚNA ZBOŽÍ
9. REKLAMACE A ZÁRUKA
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) e-shopu ULTRAS SHOP PYROFANS.cz, se sídlem: Rostislavova 670, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 011 95 042, DIČ: CZ8311054675 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://pyrofans.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. CENY

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Při objednání zboží kupující vybere jednu z možných metod úhrady a způsob doručení.

DŮLEŽITÉ:

Pyrotechnika prodávaná na PYROFANS.cz je rozdělena do tří kategorií nebezpečnosti, každý výrobek je v popisu označen touto kategorií.

1) Kategorie I. – Prodej od 15 let

2) Kategorie II. - Prodej od 18 let

3) Kategorie III. – Prodej od 21 let

 

Při objednání zboží kupující prohlašuje, že se seznámil s uvedenými podmínkami, že jim plně rozumí a souhlasí s nimi!

 

4. ÚHRADA ZBOŽÍ

Doprava a platby internetového obchodu PYROFANS.CZ:

Doprava Česká republika:

1) Balíkem České pošty - 109 Kč

Dodací lhůta je 2 - 4 pracovní dny, není-li stanoveno jinak. (odesílací dny - pondělí, středa, čtvrtek)
V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. Většina objednávek je expedována do 48 hodin od objednání.

Platby Česká republika:

1) Platba předem bezhotovostně na účet prodávajícího č.: 2400714669/2010 – 109 Kč
2) Platba při dodání dobírkou prostřednictvím České pošty – příplatek 50 Kč

Při bezhotovostní platbě předem bude zboží odesláno v den následující po dni připsání částky na účet prodávajícího.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo „ID objednávky“.

Doprava Slovenská republika:

1) Balíkem Slovenské pošty - 6 EUR

Dodací lhůta je 3 - 6 pracovní dny, není-li stanoveno jinak. (odesílací dny - pondělí a středa)
V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

Platby Slovenská republika:

1) Platba předem bezhotovostně na účet prodávajícího č.: 2401551910/2010 – 6 EUR!

IBAN: CZ6920100000002401551910
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

2) Platba při dodání dobírkou prostřednictvím Slovenské pošty – příplatek 2 EUR

Při bezhotovostní platbě předem bude zboží odesláno v den následující po dni připsání částky na účet prodávajícího.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo „ID objednávky“.

 
5. VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat jen se souhlasem prodávajícího.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pyrofans.cz .
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 
7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží si určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
Dodací lhůta je 1-3 pracovních dnů pro Českou republiku a 2-4 dnů pro Slovenskou republiku, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. Většina objednávek je doručována do 48 hodin od objednání v České republice a do 120 hodin od objednání ve Slovenské republice.

 
8. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby prodávající nepoužité a nepoškozené zboží kupujícímu vymění za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu uvedenou v kontaktech. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

 
9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace prodávající vyřídí ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a samozřejmě v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  1. vady vzniklé běžným používáním
  2. nesprávným použitím výrobku
  3. nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  1. Informujte prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na výše uvedenou adresu.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží.
  4. Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží.

 
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně, pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení. Může požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

ULTRAS SHOP PYROFANS.CZ
Rostislavova 670, Uherské Hradiště 686 01

Adresa elektronické pošty: info@pyrofans.cz
Telefon: +420 704 349 639